Stowarzyszenie miłośników historii Międzyrzeca
Menu
 
 
Statut

 Załącznik do Uchwały Nr 2/2017

z dnia 27 lutego 2017 

 

 

 

STATUT
STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW HISTORII MIĘDZYRZECA PODLASKIEGO

 

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

 

§ 1

Stowarzyszenie Miłośników Historii Międzyrzeca Podlaskiego, zwane dalej Stowarzyszeniem, posiada osobowość prawną i działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. z 2015, nr 79, poz. 1393, z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

§ 2

Nazwa, Logo, Pieczęć i Barwy Stowarzyszenia są prawnie zastrzeżone i stanowią własność Stowarzyszenia. Nazwa, Logo, Pieczęć oraz Barwy Stowarzyszenia nie mogą być wykorzystywane do celów prywatnych i osobistych, a sposób ich używania ustala Zarząd Stowarzyszenia.

§ 3

Terenem działania Stowarzyszenia jest terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a siedziba władz Stowarzyszenia mieści się w Mieście Międzyrzec Podlaski, ul. Nassuta 11, województwo lubelskie, powiat bialski, Gmina Miejska Międzyrzec Podlaski, kraj - Polska.

§ 4

Stowarzyszenie może przystępować do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach i działaniach, jeżeli nie narusza to zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną.

§ 5

Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym i apolitycznym zrzeszeniem posiadającym osobowość prawną i podlega rejestracji we właściwym Sądzie Rejestrowym oraz wpisaniu do Rejestru Stowarzyszeń.

§ 6

Stowarzyszenie Miłośników Historii Międzyrzeca Podlaskiego opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

§ 7

Stowarzyszenie samodzielnie określa swoje cele, program działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności.

§ 8

Stowarzyszenie Miłośników Historii Międzyrzeca Podlaskiego jest organizacją niezarobkową. Oznacza to, że celem Stowarzyszenia nie jest przysparzanie Członkom korzyści majątkowych (nie można podzielić majątku Stowarzyszenia pomiędzy Członków).

§ 9

Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.

 

ROZDZIAŁ II
Cel i środki działania

 

§ 10

Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym i apolitycznym zrzeszeniem o celach niezarobkowych osób zainteresowanych historią, kulturą, tradycją oraz rozwojem Miasta Międzyrzec Podlaski i Ziemi Międzyrzeckiej i stanowi ich społeczną reprezentację, oraz jest spadkobiercą polskich i lokalnych tradycji regionalnych. Celem Stowarzyszenia Miłośników Historii Międzyrzeca Podlaskiego jest propagowanie wśród osób dorosłych, dzieci i młodzieży historii, tradycji oraz kultury Miasta Międzyrzeca Podlaskiego i Ziemi Międzyrzeckiej poprzez rozwój turystyki regionalnej i organizowanie: spotkań, zlotów, pokazów, ekspozycji muzealnych, szkoleń, kursów a także wyjazdów na imprezy promujące Miasto Międzyrzec Podlaski.

§ 11

Stowarzyszenie realizuje swoje statutowe cele poprzez:

1. Upowszechnianie wiedzy o historii, kulturze i tradycji Międzyrzeca Podlaskiego i jej popularyzowanie.

2. Współpracę z instytucjami rządowymi i pozarządowymi, organizacjami, fundacjami i stowarzyszeniami w celu propagowania historii i tradycji miasta Międzyrzec Podlaski.

3. Krzewienie w społeczeństwie Międzyrzeca Podlaskiego właściwego stosunku do dziedzictwa dóbr kultury i uczestnictwo w ich ochronie.

4. Tworzenie i prowadzenie różnorodnych form popularyzujących cele Stowarzyszenia, np. poprzez utworzenie Muzeum Miasta Międzyrzec Podlaski.

5. Umacnianie wśród mieszkańców Międzyrzeca Podlaskiego więzi społecznych, zainteresowania historią, życiem, wyglądem i rozwojem miasta.

6. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w Międzyrzecu Podlaskim.

7. Poszukiwanie przedmiotów i dokumentów stanowiących dziedzictwo historyczne i kulturowe miasta  Międzyrzec Podlaski.

8. Odnajdywanie, ochronę i rekonstrukcję zabytków Międzyrzeca Podlaskiego.

9. Przypominanie i upowszechnianie w środowisku Międzyrzeca Podlaskiego zwyczajów i obrzędów lokalnych.

10. Propagowanie walorów historycznych, estetycznych, rekreacyjnych i funkcjonalnych miasta Międzyrzec Podlaski.

11. Organizowanie imprez o charakterze kulturalno-oświatowym i turystyczno-historycznym.

12. Propagowanie wśród  dzieci i młodzieży historii miasta Międzyrzeca Podlaskiego.

13. Wsparcie merytoryczne oraz moralne członków Stowarzyszenia.

 

ROZDZIAŁ III
Członkowie - prawa i obowiązki

 

§ 12

Członkami Stowarzyszenia Miłośników Historii Międzyrzeca Podlaskiego mogą być osoby fizyczne i prawne powyżej 18 roku życia. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.

§ 13

Stowarzyszenie posiada członków: zwyczajnych i wspierających.

§ 14

1. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która:

a. złoży deklarację członkowską na piśmie,

b. przedstawi pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia.

2. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

3. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

4. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.

5. Członkowie zwyczajni mają prawo:

a. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,

b. korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,

c. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,

d. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

6. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

a. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,

b. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

c. regularnego opłacania składek (raz na kwartał).

7. Członkowie wspierający nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

8. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

9. Utrata członkostwa następuje na skutek:

a. pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,

b. wykluczenia przez Zarząd:

 - z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,

 - z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,

 - z powodu nie płacenia składek za okres pół roku (w danym roku bieżącym),

 - na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia,

c. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,

d. śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

10. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwała walnego zgromadzenia członków jest ostateczna.

 

ROZDZIAŁ IV
Władze  Stowarzyszenia

 

§ 15

Władzami Stowarzyszenia Miłośników Historii Międzyrzeca Podlaskiego są:

1. Walne Zgromadzenie Członków.

2. Zarząd.

3. Komisja Rewizyjna.

 

§ 16

1. Kadencja władz.

Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów.

2. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowani, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

 

§ 17

1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:

a. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,

b. z głosem doradczym – członkowie wspierający oraz zaproszeni goście.

3. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

4. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na rok (do końca I kwartału) przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.

5. Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

6. Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków. Głosowanie jest jawne.

7. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:

a. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,

b. uchwalania zmian statutu,

c. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,

d. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,

e. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

f. uchwalanie budżetu,

g. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,

h. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,

i. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,

j. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,

k. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

l.  podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

m.  podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.

 

 

§ 18

1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

2. Zarząd składa się od 3 do 5 osób, w tym : prezesa, (wiceprezesa), skarbnika, sekretarza i (członka Zarządu), których wybiera Zarząd spośród swoich członków.

3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.

4. Do kompetencji Zarządu należą:

a. realizacja celów Stowarzyszenia,

b. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,

c. organizowanie bieżącej działalności Stowarzyszenia 

d. sporządzanie planów pracy i budżetu,

e. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

f. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,

g. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

h. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,

i.przyjmowanie i skreślanie członków.

 

§ 19

1. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób, w tym: przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza.

3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a. nadzorowanie i kontrolowanie działalności Zarządu Stowarzyszenia,

b. kontrolowanie zgodności jego działania ze statutem i uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia,

c. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia,

d. prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia oraz zebrania Zarządu Stowarzyszenia,

e. przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z swojej działalności,

f. składanie wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia.

 

§ 20

W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.


ROZDZIAŁ V
Majątek i fundusze

 

§ 21

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje:

a. ze składek członkowskich,

b. darowizn, spadków, zapisów,

c. dotacji i ofiarności publicznej.

2. Ponadto majątek Stowarzyszenia stanowią fotografie, dokumenty i inne przedmioty mające wartość historyczną jak również wyposażenie służące do statutowej działalności Stowarzyszenia.

3. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.

4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

6. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie.

 

ROZDZIAŁ VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

 

§ 22

1.Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów – (2/3), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.

COPYRIGHT miedzyrzeckiedzieje.pl
Wykonanie & cms: www.stronaonline.pl
Partnerzy serwisu: