Stowarzyszenie miłośników historii Międzyrzeca
Menu
 
 
Statut

 Zacznik do Uchway Nr 2/2017

z dnia 27 lutego 2017 

 

 

 

STATUT
STOWARZYSZENIA MIONIKÓW HISTORII MIDZYRZECA PODLASKIEGO

 

ROZDZIA I
Postanowienia ogólne

 

§ 1

Stowarzyszenie Mioników Historii Midzyrzeca Podlaskiego, zwane dalej Stowarzyszeniem, posiada osobowo prawn i dziaa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. z 2015, nr 79, poz. 1393, z pón. zm.) oraz niniejszego statutu.

§ 2

Nazwa, Logo, Piecz i Barwy Stowarzyszenia s prawnie zastrzeone i stanowi wasno Stowarzyszenia. Nazwa, Logo, Piecz oraz Barwy Stowarzyszenia nie mog by wykorzystywane do celów prywatnych i osobistych, a sposób ich uywania ustala Zarzd Stowarzyszenia.

§ 3

Terenem dziaania Stowarzyszenia jest terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a siedziba wadz Stowarzyszenia mieci si w Miecie Midzyrzec Podlaski, ul. Nassuta 11, województwo lubelskie, powiat bialski, Gmina Miejska Midzyrzec Podlaski, kraj - Polska.

§ 4

Stowarzyszenie moe przystpowa do innych krajowych i midzynarodowych organizacji o podobnych celach i dziaaniach, jeeli nie narusza to zobowiza wynikajcych z umów midzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stron.

§ 5

Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorzdnym, trwaym i apolitycznym zrzeszeniem posiadajcym osobowo prawn i podlega rejestracji we waciwym Sdzie Rejestrowym oraz wpisaniu do Rejestru Stowarzysze.

§ 6

Stowarzyszenie Mioników Historii Midzyrzeca Podlaskiego opiera swoj dziaalno na pracy spoecznej czonków. Do prowadzenia spraw Stowarzyszenie moe zatrudnia pracowników.

§ 7

Stowarzyszenie samodzielnie okrela swoje cele, program dziaania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewntrzne dotyczce jego dziaalnoci.

§ 8

Stowarzyszenie Mioników Historii Midzyrzeca Podlaskiego jest organizacj niezarobkow. Oznacza to, e celem Stowarzyszenia nie jest przysparzanie Czonkom korzyci majtkowych (nie mona podzieli majtku Stowarzyszenia pomidzy Czonków).

§ 9

Stowarzyszenie zostaje powoane na czas nieokrelony.

 

ROZDZIA II
Cel i rodki dziaania

 

§ 10

Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorzdnym, trwaym i apolitycznym zrzeszeniem o celach niezarobkowych osób zainteresowanych histori, kultur, tradycj oraz rozwojem Miasta Midzyrzec Podlaski i Ziemi Midzyrzeckiej i stanowi ich spoeczn reprezentacj, oraz jest spadkobierc polskich i lokalnych tradycji regionalnych. Celem Stowarzyszenia Mioników Historii Midzyrzeca Podlaskiego jest propagowanie wród osób dorosych, dzieci i modziey historii, tradycji oraz kultury Miasta Midzyrzeca Podlaskiego i Ziemi Midzyrzeckiej poprzez rozwój turystyki regionalnej i organizowanie: spotka, zlotów, pokazów, ekspozycji muzealnych, szkole, kursów a take wyjazdów na imprezy promujce Miasto Midzyrzec Podlaski.

§ 11

Stowarzyszenie realizuje swoje statutowe cele poprzez:

1. Upowszechnianie wiedzy o historii, kulturze i tradycji Midzyrzeca Podlaskiego i jej popularyzowanie.

2. Wspóprac z instytucjami rzdowymi i pozarzdowymi, organizacjami, fundacjami i stowarzyszeniami w celu propagowania historii i tradycji miasta Midzyrzec Podlaski.

3. Krzewienie w spoeczestwie Midzyrzeca Podlaskiego waciwego stosunku do dziedzictwa dóbr kultury i uczestnictwo w ich ochronie.

4. Tworzenie i prowadzenie rónorodnych form popularyzujcych cele Stowarzyszenia, np. poprzez utworzenie Muzeum Miasta Midzyrzec Podlaski.

5. Umacnianie wród mieszkaców Midzyrzeca Podlaskiego wizi spoecznych, zainteresowania histori, yciem, wygldem i rozwojem miasta.

6. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielgnowanie polskoci oraz rozwoju wiadomoci narodowej, obywatelskiej i kulturowej w Midzyrzecu Podlaskim.

7. Poszukiwanie przedmiotów i dokumentów stanowicych dziedzictwo historyczne i kulturowe miasta  Midzyrzec Podlaski.

8. Odnajdywanie, ochron i rekonstrukcj zabytków Midzyrzeca Podlaskiego.

9. Przypominanie i upowszechnianie w rodowisku Midzyrzeca Podlaskiego zwyczajów i obrzdów lokalnych.

10. Propagowanie walorów historycznych, estetycznych, rekreacyjnych i funkcjonalnych miasta Midzyrzec Podlaski.

11. Organizowanie imprez o charakterze kulturalno-owiatowym i turystyczno-historycznym.

12. Propagowanie wród  dzieci i modziey historii miasta Midzyrzeca Podlaskiego.

13. Wsparcie merytoryczne oraz moralne czonków Stowarzyszenia.

 

ROZDZIA III
Czonkowie - prawa i obowizki

 

§ 12

Czonkami Stowarzyszenia Mioników Historii Midzyrzeca Podlaskiego mog by osoby fizyczne i prawne powyej 18 roku ycia. Osoba prawna moe by jedynie czonkiem wspierajcym Stowarzyszenie.

§ 13

Stowarzyszenie posiada czonków: zwyczajnych i wspierajcych.

§ 14

1. Czonkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia moe by kada osoba fizyczna, która:

a. zoy deklaracj czonkowsk na pimie,

b. przedstawi pozytywn opini dwóch czonków Stowarzyszenia.

2. Czonkiem zwyczajnym staje si po zoeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchway Zarzdu Stowarzyszenia.

3. Czonkiem wspierajcym Stowarzyszenie moe zosta osoba fizyczna i prawna deklarujca pomoc finansow, rzeczow lub merytoryczn w realizacji celów Stowarzyszenia.

4. Czonkiem wspierajcym staje si po zoeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchway Zarzdu.

5. Czonkowie zwyczajni maj prawo:

a. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do wadz Stowarzyszenia,

b. korzystania z dorobku, majtku i wszelkich form dziaalnoci Stowarzyszenia,

c. udziau w zebraniach, wykadach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,

d. zgaszania wniosków co do dziaalnoci Stowarzyszenia.

6. Czonkowie zwyczajni maj obowizek:

a. brania udziau w dziaalnoci Stowarzyszenia i realizacji jego celów,

b. przestrzegania statutu i uchwa wadz Stowarzyszenia,

c. regularnego opacania skadek (raz na kwarta).

7. Czonkowie wspierajcy nie posiadaj biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mog jednak bra udzia z gosem doradczym w statutowych wadzach Stowarzyszenia, poza tym posiadaj takie prawa jak czonkowie zwyczajni.

8. Czonek wspierajcy ma obowizek wywizywania si z zadeklarowanych wiadcze, przestrzegania statutu oraz uchwa wadz Stowarzyszenia.

9. Utrata czonkostwa nastpuje na skutek:

a. pisemnej rezygnacji zoonej na rce Zarzdu,

b. wykluczenia przez Zarzd:

 - z powodu amania statutu i nieprzestrzegania uchwa wadz Stowarzyszenia,

 - z powodu notorycznego nie brania udziau w pracach Stowarzyszenia,

 - z powodu nie pacenia skadek za okres pó roku (w danym roku biecym),

 - na pisemny wniosek trzech czonków Stowarzyszenia,

c. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sdu,

d. mierci czonka oraz utraty osobowoci prawnej przez osoby prawne.

10. Od uchway Zarzdu w sprawie przyjcia w poczet czonków stowarzyszenia lub pozbawienia czonkostwa zainteresowanemu przysuguje odwoanie do Walnego Zgromadzenia Czonków. Uchwaa walnego zgromadzenia czonków jest ostateczna.

 

ROZDZIA IV
Wadze  Stowarzyszenia

 

§ 15

Wadzami Stowarzyszenia Mioników Historii Midzyrzeca Podlaskiego s:

1. Walne Zgromadzenie Czonków.

2. Zarzd.

3. Komisja Rewizyjna.

 

§ 16

1. Kadencja wadz.

Kadencja wszystkich wadz wybieralnych Stowarzyszenia trwa cztery lata, a ich wybór odbywa si w gosowaniu jawnym bezwzgldn wikszoci gosów.

2. Uchway wszystkich wadz Stowarzyszenia zapadaj zwyk wikszoci gosów przy obecnoci co najmniej poowy czonków uprawnionych do gosowani, chyba e dalsze postanowienia statutu stanowi inaczej.

 

§ 17

1. Walne Zgromadzenie Czonków jest najwysz wadz Stowarzyszenia.

2. W Walnym Zgromadzeniu Czonków bior udzia:

a. z gosem stanowicym – czonkowie zwyczajni,

b. z gosem doradczym – czonkowie wspierajcy oraz zaproszeni gocie.

3. Walne Zgromadzenie Czonków moe by zwyczajne i nadzwyczajne.

4. Walne Zgromadzenie Czonków zwyczajne jest zwoywane raz na rok (do koca I kwartau) przez Zarzd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarzd podaje do wiadomoci wszystkich czonków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.

5. Walne Zgromadzenie Czonków nadzwyczajne moe si odby w kadym czasie. Jest zwoywane przez Zarzd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby czonków zwyczajnych Stowarzyszenia.

6. Uchway Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadaj bezwzgldn wikszoci gosów w obecnoci przynajmniej poowy ogólnej liczby czonków. Gosowanie jest jawne.

7. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia nale:

a. okrelenie gównych kierunków dziaania i rozwoju Stowarzyszenia,

b. uchwalania zmian statutu,

c. wybór i odwoywanie wszystkich wadz Stowarzyszenia,

d. udzielanie Zarzdowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,

e. rozpatrywanie sprawozda z dziaalnoci Zarzdu i Komisji Rewizyjnej,

f. uchwalanie budetu,

g. uchwalanie wysokoci skadek czonkowskich oraz wszystkich innych wiadcze na rzecz Stowarzyszenia,

h. podejmowanie uchwa w sprawie przyjcia czonka honorowego,

i. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozda wadz Stowarzyszenia,

j. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgoszonych przez czonków Stowarzyszenia lub jego wadze,

k. rozpatrywanie odwoa od uchwa Zarzdu,

l.  podejmowanie uchway o rozwizaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majtku,

m.  podejmowanie uchwa w kadej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeonych do kompetencji innych wadz stowarzyszenia.

 

 

§ 18

1. Zarzd jest powoany do kierowania ca dziaalnoci Stowarzyszenia zgodnie z uchwaami Walnego Zgromadzenia Czonków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewntrz.

2. Zarzd skada si od 3 do 5 osób, w tym : prezesa, (wiceprezesa), skarbnika, sekretarza i (czonka Zarzdu), których wybiera Zarzd sporód swoich czonków.

3. Posiedzenia Zarzdu odbywaj si w miar potrzeb, nie rzadziej jednak ni raz na kwarta. Posiedzenia Zarzdu zwouje prezes.

4. Do kompetencji Zarzdu nale:

a. realizacja celów Stowarzyszenia,

b. wykonywanie uchwa Walnego Zgromadzenia Czonków,

c. organizowanie biecej dziaalnoci Stowarzyszenia 

d. sporzdzanie planów pracy i budetu,

e. sprawowanie zarzdu nad majtkiem Stowarzyszenia,

f. podejmowanie uchwa o nabywaniu, zbywaniu lub obcianiu majtku Stowarzyszenia,

g. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewntrz,

h. zwoywanie Walnego Zgromadzenia Czonków,

i.przyjmowanie i skrelanie czonków.

 

§ 19

1. Komisja Rewizyjna powoywana jest do sprawowania kontroli nad dziaalnoci Stowarzyszenia.

2. Komisja Rewizyjna skada si z 3 osób, w tym: przewodniczcego, zastpcy oraz sekretarza.

3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej naley:

a. nadzorowanie i kontrolowanie dziaalnoci Zarzdu Stowarzyszenia,

b. kontrolowanie zgodnoci jego dziaania ze statutem i uchwaami Walnego Zgromadzenia Czonków Stowarzyszenia,

c. skadanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Czonków Stowarzyszenia,

d. prawo wystpienia z wnioskiem o zwoanie Walnego Zgromadzenia Czonków Stowarzyszenia oraz zebrania Zarzdu Stowarzyszenia,

e. przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z swojej dziaalnoci,

f. skadanie wniosków o udzielenie lub odmow udzielenia absolutorium dla Zarzdu Stowarzyszenia.

 

§ 20

W razie gdy skad wadz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupenienie ich skadu moe nastpi w drodze kooptacji, której dokonuj pozostali czonkowie organu, który uleg zmniejszeniu. W tym trybie mona powoa nie wicej ni poow skadu organu.


ROZDZIA V
Majtek i fundusze

 

§ 21

1. Majtek Stowarzyszenia powstaje:

a. ze skadek czonkowskich,

b. darowizn, spadków, zapisów,

c. dotacji i ofiarnoci publicznej.

2. Ponadto majtek Stowarzyszenia stanowi fotografie, dokumenty i inne przedmioty majce warto historyczn jak równie wyposaenie suce do statutowej dziaalnoci Stowarzyszenia.

3. Wszelkie rodki pienine mog by przechowywane wycznie na koncie Stowarzyszenia.

4. Stowarzyszenie prowadzi gospodark finansow zgodnie z obowizujcymi przepisami.

5. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciania majtku Stowarzyszenia podejmuje Zarzd.

6. Do zawierania umów, udzielania penomocnictwa i skadania innych owiadcze woli w szczególnoci w sprawach majtkowych wymagane s podpisy dwóch czonków Zarzdu dziaajcych cznie.

 

ROZDZIA VI
Zmiana statutu i rozwizanie Stowarzyszenia

 

§ 22

1.Uchwa w sprawie zmiany statutu oraz uchwa o rozwizaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Czonków kwalifikowan wikszoci gosów – (2/3), przy obecnoci co najmniej poowy uprawnionych do gosowania

2. Podejmujc uchwa o rozwizaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Czonków okrela sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majtku Stowarzyszenia.

3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie maj przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.

COPYRIGHT miedzyrzeckiedzieje.pl
Wykonanie & cms: www.stronaonline.pl
Partnerzy serwisu: