Stowarzyszenie miłośników historii Międzyrzeca
Menu
 
 
O nas

 Padziernik 2022 r. - ukazaa si pita pozycja ksikowa opisujca histori cmentarza katolickiego przy ul. Brzeskiej w Midzyrzecu Podlaskim. Tytu - "w. Roch przewodnik dusz zmarych midzyrzeczan".  

 Padziernik 2021 r. - wydalimy ju czwart pozycj ksikow w formie mini albumu pod nazw "Wdziczni pokoleniom". Zawiera ona opisy i fotografie wszystkich pomników, tablic pamitkowych, krzyy przydronych, kapliczek oraz figurek witych.

 Wrzesie 2020 r. - ukazaa si kolejna ksika zwizana z histori naszego miasta p. t. "Symbolika miasta na przestrzeni lat". Jest to zbiór herbów, sztandarów, chorgwi, medali i odznacze zwizanych z naszym miastem. 

Wrzesie 2019 r. - ukazaa si kolejna ksika zwizana z histori naszego miasta p. t. "Nasze dzieje. Midzyrzec 1390-2019". Jest to zbiór wydarze, które przedstawiaj ycie miejscowej ludnoci na przestrzeni wieków. 

Kwiecie 2019 r. - obchodzilimy 10. lecie powstania Stowarzyszenia. Za nasz dotychczasow dziaalno, z rk w-ce starosty bialskiego otrzymalimy medal "zasuony dla powiatu bialskiego".

Czerwiec 2018 r. - wydalimy pierwsz ksik opracowan przez Stowarzyszenie pod tytuem "Midzyrzecka droga do Niepodlegoci". Dotyczy termatyki zwizanej z wydarzeniami 16-18 listopada 1918 r. zwanymi "krwawymi dniami Midzyrzeca". W ten sposób czcimy 100 rocznic tych wydarze. 

 We wrzeniu 2017 r.  zorgasnizowalimy kolejn wystaw w centrum miasta pt. Szybciej... Wygodniej... Bezpieczniej... czyli 150 lat Kolei Waerszawsko-Terspolskiej. Przedstawilimy kilkanacie fotografii m.in.dworców koejowych, lokomotyw czy te wiaduktów kolejowych na odcinku Warszawa-Terespol pochodzcych z koca XIX w. oraz pocztku XX w.  

W miesicu lipcu 2017 r. wydalimy kolejny zestaw pocztówkowy (trzeci) pod nazw "MidzyrzecPodlaski w fotografii - Tak byo ...". Jest to zbiór 16 fotografiii z lat 1900-1945 wraz z opisami. Obrazy przedstawiaj codzeinne ycie mieszkaców jak równie istniejce wówczas obiekty. 

Marzec 2017 r. – Po omiu latach (dwóch kadnecjach) dziaalnoci Stowarzyszenia odbyo si Walne Zgromadzenie sprawozdawczo-Wyborcze Czonków Stowarzyszenia. Dokonano korekty w Statucie oraz wadzach Stowarzyszenia jak równie omówiono dalsz dziaalno.

W pierwszym kwartale 2016 r. opracowalimy i wydalimy w formie pocztówkowej zestaw kart pod nazw "Midzyrzeckie zabytki w linorytach". Ilustracje zabytków naszego miasta warte s upowszechniania, gdy ucz umiowania zabytków, ziemi rodzinnej i innego - artystycznego - spojrzenia na nasze miasto.  

W IV kwartale 2015 r. wydalimy dwa pakiety 16 widokówek (8 kolorywch i 8 czrnobiaych) pt. "Wysane w wait pocztówki z Midzyrzeca Podlaskiego". Ta niezwyka kolekcja przypomina o bogatej historii miasta.

W okresie wakacji 2015 r. (do koca lipca) na Placu Jana Pawa II zorganizowalimy w ekspozytorach wystaw planów miasta Midzyrzeca Podlaskiego z okresu XVII-XX wiek, pod nazw "Midzyrzeczyzna na przestrzeni wieków". Ta wystawa cieszya si take duym zainteresowaniem.   

W dniach 11-25 maja 2015 r. na Placu Jana Pawa II zorganizowalimy wystaw powicon 80. rocznicy mierci Marszaka Józefa Pisudskiego. Naley przypomnie, e Midzyrzec nalea do nielicznych  miast województwa lubelskiego, które w latach 1920-1939 w sposób szczególny czcio jego osob. Dlatego w materiaach znalazy si równie inforamcje z ówczesnej gazety wydawanej na naszym terenie.

W dniach 17-31 maja 2015 r.  w zabytkowych piwnicach plebanii Parasfii w. Mikoaja przy ul. ukowskiej 6 miaa miejsce wystawa "Watykan w starej i wspóczesnej ikonografii" ze zbiorów dr Szczepana Kalinowskiego. Spotkanie z autorem wystawy odbyo si 24 maja o godz. 13.00. Uczestniczyli w spotkaniu zaproszeni gocie, m.in. Z-ca Burmistrza Miasta, Dyrektor MOK, Prezes TPN i inni.

W dniach 4 kwietnia - 9 maja 2015 r. w ekspozytorach na Placu Jana Pawa II prezentowane byy zdjcia mieszkaców Midzyrzeca Podlaskiego pochodzce z lat 1900-1940. Tytu wystawy "Na miejskim bruku". Prezentacja cieszya si duym zainteresowaniem. Mobilizuje to nas do organizowania cyklicznych tego typu wystaw.

W dniach 4 - 15 wrzenia 2014 r. w piwnicach plebanii Parafii pw. w. Mikoaja w Midzyrzecu Podlaskim przy ul. ukowskiej 6 zorganizowalimy wystaw pod nazw " Pó wieku temu ... Nasza szara rzeczywisto". Zaprezentowalimy na niej sprzt RTV i AGD jak równie inne eksponaty pochodzce z lat 1950-1990. Byo to podstawowe wyposaenie wielu mieszka tamtego okresu czasu.

15 lipca - 15 sierpnia 2014 r. - na Placu Jana Pawa II w Midzyrzecu Podlaskim bya prezentowana wystawa w ekspozytorach, zdj pochodzcych z pocztku XX wieku z terenu naszego miasta, pod nazw "Oni chodzili tymi ulicami".

Maj 2014 r. - ponownie w danej sali katechetycznej przy ul. ukowskiej 11 zorganizowalimy wystaw powicon kanonizacji Jana Pawa II. Zbiory pochodziy od mieszkaców naszego miasta, zasobów naszego Stowarzyszenia oraz Pana dr Szczepana Kalinowskiegto. Wystawa dotyczya w gównej mierze bezporednich spotka z Ojcem witym.  

Kwiecie 2014 r. - W dniach 5-14 kwietnia br. postanowilimy zaprezentowa na Placu Jana Pawa II w tzw. ekspozytorach, zdjcia osób, które w latach 1920-1945 chodziy gównymi ulicami naszego miasta. Wedug opinii ogldajcych fotografie, byo to ciekawe dowiadczenie dla obecnych mieszkaców i wzbudzio ogromne zainteresowanie. 

Padziernik 2013 r. - W dniach 13-20 padziernika w dawnej sali katechetycznej przy ul. ukowskiej 11 miaa miejsce kolejna wystawa pod nazw "Midzyrzecka owiata dawniej". Zaprezentowalimy zdjcia, dokumenty oraz przedmioty pochodzce w gównej mierze z lat 1910 - 1960. Najstarszym dokumentem byo wiadectwo szkolne z koca XIX wieku.   

Lipiec 2013 r. - Ponownie na Placu Jana Pawa II zorganizowalimy wystaw pod nazw "Wakacje.Znowu mamy wakacje". W ekspozytorach prezentowane s zdjcia z lat 80-tych i 90-tych poprzedniego wieku.

Pokazuj nam mieszkaców miasta korzystajcych z rónych form wypoczynku.  

Maj 2013 r.– Na Placu Jana Pawa II zorganizowalimy wystaw pt. „Wspomnienia  1-majowe”. W ekspozytorach prezentowane byy zdjcia m.in. z midzyrzeckich pochodów 1-majowych, z lat 1955-1988. Wystawa cieszya si duym zainteresowaniem.

Marzec 2013 r. – Po czterech latach dziaalnoci Stowarzyszenia odbyo si Walne Zgromadzenie sprawozdawczo-Wyborcze Czonków Stowarzyszenia. Wybrano nowe wadze jak równie omówiono dalsz nasz dziaalno.

Padziernik 2012 r. – W dawanej Sali katechetycznej Parafii w. Mikoaja zorganizowalimy wystaw powicon nieistniejcym ju zakadom pracy z terenu miasta. Prezentowalimy fotografie oraz inne przedmioty zwizane z zakadem  „ZREMB” oraz Spódzielni Szczotkarsko-Szczeciniarsk.  

10 do 20 maja 2012 r. – kolejna ju czwarta wystawa pod nazw „Zatrzymane w kadrze”. Tym razem na Placu Jana Pawa II pojawiy si ekspozytory ze zdjciami, ustawione w wybranych nieprzypadkowo miejscach. Umieszczone w nich fotografie przedstawiaj te miejsca, utrwalone  na zdjciach kilkadziesit lat temu.  Mona byo porówna,  jak wygldao kiedy miasto, a jakie jest dzi. Fotografie przedstawiay stare kamienice, istniejce w latach minionych sklepy, przedwojenne zabudowania rynku oraz uliczki wychodzce z rynku ze starymi, zburzonymi  ju drewnianymi domami. 

16 do 21 czerwca 2011 r.- Miaa miejsce trzecia wystawa pt. "Midzyrzec w starej fotografii". Zwiedzajcy mogli obejrze fotografie przedstawiajce Miasto w latach dwudziestych i trzydziestych XX wieku.

sierpie 2010 r.- Odbya si druga wystawa dotyczca "Solidarnoci". Równie w piwnicach Plebanii.

czerwiec 2010 r.- W piwnicach Plebanii Parafii p.w. w. Mikoaja w Midzyrzecu Podlaskim przy ul. ukowskiej zorganizowano pierwsz wystaw, która nosia nazw "Historia Midzyrzeca cz.I".

27 kwietnia 2009 r.- Stowarzyszenie zostao zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sdowym Nr 0000328483. Na siedzib Stowarzyszenia wybrano lokal w Midzyrzecu Podlaskim przy   ul. Nassuta 11.

10 marca 2009 r.- Odbyo si Zebranie Zaoycielskie Stowarzyszenia Mioników Historii Midzyrzeca Podlaskiego, w którym uczestniczyy 22 osoby. Uchwalono Statut Stowarzyszenia oraz wybrano picioosobowy Zarzd.


Wystawy zostay zorganizowane przez czonków Stowarzyszenia. Pomoc w zabezpieczeniu rodków materialnych suyli nam nasi przyjaciele, dziki którym moglimy zrealizowa wspólne cele. Istotn pomoc suy take proboszcz Parafii p.w. w. Mikoaja w Midzyrzecu Podlaskim ks. kan. Józef Brzozowski.


Stowarzyszenie utrzymuje si tylko ze skadek i darowizn.Cele :

  • upowszechnianie i popularyzowanie wiedzy o historii, kulturze oraz tradycji Midzyrzeca Podlaskiego,
  • utworzenie Muzeum Miasta Midzyrzec Podlaski,
  • zainteresowanie mieszkaców yciem, rozwojem i obliczem miasta,
  • poszukiwanie przedmiotów i dokumentów stanowicych dziedzictwo historyczne oraz kulturowe miasta Midzyrzec Podlaski.
 
 

COPYRIGHT miedzyrzeckiedzieje.pl
Wykonanie & cms: www.stronaonline.pl
Partnerzy serwisu: