Stowarzyszenie miłośników historii Międzyrzeca
Menu
 
 
YCZENIA WITECZNE I NOWOROCZNE

Niech nadchodzce wita boego Narodzenia bd pene ciepa,

mioci, rodzinnych spotka przy choince i radoci z przyjcia

na wiat Dziecitka Jezus.

yczymy rwnie, aby ten nadchodzcy Nowy Rok

nis ze sob szczcie, pomylno i spenienie w yciu osobistym

oraz zawodowym.

Czonkowie Stowarzyszenia

10. LECIE STOWARZYSZENIA

W 2009 r. z  inicjatywy Mirosawa Maraszka i Marka Maleszyka powoano do ycia Stowarzyszenie Mioników Historii Midzyrzeca Podlaskiego / KRS nr 0000328483/.

 Gównym celem powstania  byo utworzenie Muzeum Miejskiego   w Midzyrzecu Podlaskim, oraz zbieranie dokumentów, fotografii i innych artefaktów zwizanych z histori miasta.

Midzyrzec Podlaski jako jedno z najstarszych miast województwa lubelskiego godne jest prezentacji  w formie przypomnienia o najciekawszych chwilach z ycia miasta uwiecznionych na fotografiach czy te innych opracowaniach.

Adresatami przedsiwzi s zarówno mieszkacy jak i gocie – mieszkacy ssiednich gmin i powiatów, przedsibiorcy i turyci odwiedzajcy nasze miasto, redakcje czasopism literackich i wydawnictw, lokalne portale internetowe.

Efektami naszej dotychczasowej pracy s  wystawy  o rónej tematyce oraz wydawnictwa.
         Wszystkie nasze przedsiwzicia realizujemy gównie dziki Przyjacioom i Sponsorom którzy wspomagaj nas zarówno materialnie jak równie przekazuj dokumenty historyczne zwizane z naszym miastem.

Istotn pomoc suy nam m. in. proboszcz parafii pw. w. Mikoaja ks. kan. Józef Brzozowski, który udostpnia nam na wystawy piknie odrestaurowane pomieszczenia w podziemiach plebanii oraz domu parafialnego. Wystawy fotograficzne byy pokazywane w ekspozyturach na Placu Jana Pawa II, dziki uprzejmoci Dyrektora Miejskiego Orodka Kultury. 

Pomoc finansow suyli nam nasi Przyjaciele i Sponsorzy dziki którym moglimy zrealizowa wspólne cele.

Zestaw pocztwkowy na 100-lecie

Zestaw pocztwkowy na 100-lecie

W roku 2018 przypada 100. rocznica krwawych dni Midzyrzeca Podlaskiego. Postanowilimy przy tej okazji przygotowa dla mieszkacw naszego miasta pamitk.

Jest to zbir ilustracji oraz informacji upamitniajcy krwawe wydarzenia, ktre miay miejsce w dniach 13-16 listopada 1918 r. Wydanie wykonane jest w formie pocztwkowej skadajce si z 16 kart pt. ?100 Rocznica krwawych dni Midzyrzeca?.

Uwieczniono na nich zbiorow mogi polegych na terenie Parku Potockich oraz ich pogrzeb, zniszczony paac i uroczysto odsonicia pomnika. S take zdjcia kilku midzyrzeczan polegych podczas ?krwawych dni".

Nadmieniamy, e miasto Midzyrzec w 1918 r. po odzyskaniu Niepodlegoci przez nasz kraj, byo jedyne, w ktrym w wolnej Polsce doszo do takiej tragedii.

W poowie roku Stowarzyszenie Mionikw Historii Midzyrzeca Podlaskiego planuje kolejne wydawnictwo zwizane ze 100. Rocznic odzyskania Niepodlegoci. Bdzie to ksikapt. ?Midzyrzecka droga do Niepodlegoci". Znajd si w niej wszelkie informacje i fotografie zwizane z wydarzeniami z 16 listopada 1918 roku,budow pomnika Bohaterw Miasta, odbudow pomnika w 1959 r.oraz Marsz-Patrol.

Zwracamy si z prob o wsparcie finansowe powyszego przedsiwzicia, gdy uwaamy za obowizek zachowa w pamicidla potomnych tak wane wydarzenie historyczne zwizane z Midzyrzecem Podlaskim.

Prosimy o dokonanie dobrowolnej wpaty na konto Stowarzyszenia:

BS Midzyrzec Podlaski ; nr konta ? 06 8039 0006 0000 0008 7492 0001.


ZARZD STOWARZYSZENIA

 Zarzd Stowarzyszenia Mioników Historii Midzyrzeca Podlasiego

stoj od lewej: Bogusaw Torbicz - Sekretarz, Marek Maleszyk -V-ce Prezes,  Henryk Bogucki - czonek Zarzdu.

siedz od lewej: Mirosaw Maraszek - Prezes oraz Tadeusz Michalak - Skarbnik.

 


Spoeczny Komitet Obchodw - 2018

Rok 2018 to 100. Rocznica odzyskania Niepodlegoci przez Polsk,  to te 100. Rocznica „krwawych dni”         w naszym miecie.

W zwizku z powyszymi rocznicami Stowarzyszenie Mioników Historii Miedzyrzeca Podlaskiego we wspópracy z Towarzystwem Przyjació Nauk zgosio  wniosek do Burmistrza Miasta  o powoanie Spoecznego Komitetu Obchodów w/w Rocznic.

Burmistrz Miasta w skad Komitetu powoa ok. 20 osób historyków, regionalistów i tych którzy czuj si patriotami. W komitecie tym znajduj si te przedstawiciele Gminy Midzyrzec Podlaski.

Obchody rocznicowe planowane s w dniach 11 do 16 listopada 2018 r.

W tym czasie Komitet chce zorganizowa  szereg spotka, imprez, konkursów z wiedzy o historii naszego miasta, konkursów plastycznych   i zaj sportowych, odbdzie si równie uroczysta sesja Rady Miasta   i Rady Gminy Miedzyrzec Podlaski.

Planowany jest udzia orkiestry wojskowej i kompanii honorowej WP.

Czynione s te starania o udzia w tych rocznicach wadz pastwowych i wojewódzkich.

Gówne obchody „krwawych dni” w naszym miecie zaplanowane s na dzie 16 listopada 2018 r. Rozpoczn si od spotkania w parku przy paacu Potockich  a zakocz si przy Pomniku Niepodlegoci na Placu Jana Pawa II. 

Ju dzisiaj zapraszamy mieszkaców Midzyrzecczyzny do godnego i licznego uczczenia tych rocznic.

 

 

OPRACOWANIE KSIKOWE

Szanowni Pastwo,  Midzyrzeczanie,
 
Niniejsze opracowanie „Midzyrzecka droga do Niepodlegoci” to zbiór informacji, artykuów prasowych i wspomnie  nieznanych powszechnie, dotyczcych „midzyrzeckich krwawych dni” w listopadzie 1918 r.
 
Chcemy w ten sposób uczci 100 rocznic tych wydarze. Wydarze bezporednio powizanych z 100 rocznic Odzyskania przez Polsk Niepodlegoci. Jest to nasz wkad w histori naszego miasta i tego co wydarzyo si przed laty  w Midzyrzecu.
 
Pragniemy przybliy Wam fakty nieznane. 
 
Prezentujemy w niniejszym opracowaniu zbiór informacji, wycinków prasowych i wiadomoci przedstawionych w wersji oryginalnej – bez komentarza. 
 
Nasz intencj jest to, aby zainteresowa tym tematem jak najszersze grono osób, a sami wczuli si w tamte trudne dni i jak nasze Pastwo zaczynao samodzielnie funkcjonowa po 123 latach niewoli. 
 
Zapewne nie dotarlimy do innych dokumentów ale zachcamy do dalszych poszukiwa. 
                        yczymy  ciekawej lektury.

Stowarzyszenie nagrodzone przez Wojewod
W dniu 19 kwietnia 2018 r. w Biaej Podlaskiej odby si kongres skierowany do organizacji pozarzdowych. Bya to doskonaa okazja na docenienie dziaalnoci osb i stowarzysze, ktre na co dzie pracuj na rzecz wanych i spoecznie niezbdnych inicjatyw.

Na bialskim kongresie goszczono przedstawicieli Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej, obecna bya take Agata Grula, dyrektor generalny Lubelskiego Urzdu Wojewdzkiego.
Swoje wyrnienia przyzna rwnie wojewoda lubelski Przemysaw Czarnek.

Mio jest nam przekaza informacj, i wrd nagrodzonych znalazo si take nasze Stowarzyszenie Mionikw Historii Midzyrzeca Podlaskiego. Nagrod odebra Wiceprezes Stowarzyszenia Marek Maleszyk.

W trakcie bialskiego kongresu odbyway si rwnolegle Targi NGO pod hasem ?Cudze chwalicie, swojego nie znacie?, w ktrych organizacje pozarzdowe z wojewdztwa lubelskiego prezentoway swoj ofert oraz usugi i wyroby.

PILNE

„Naród, który nie szanuje swojej przeszoci nie zasuguje na szacunek teraniejszoci i nie ma prawa do przyszoci”. 

                                       Marszaek Józef Pisudski

 

Szanowni Pastwo,

Mieszkacy Midzyrzeca Podlaskiego i Midzyrzecczyzny,

 jako Stowarzyszenie Mioników Historii Midzyrzeca Podlaskiego zwracamy si  do Was

                              z     A  P  E  L  E  M

o pomoc w zbieraniu pamitek, zdj, dokumentów dotyczcych naszej historii.

        Zajrzyjmy do naszych albumów z rodzinnymi zdjciami, zobaczmy co zostao wyniesione na strych /jako rzecz niepotrzebna w mieszkaniu/.  Szukajc przypominamy sobie swoje dawne czasy,  szko do której chodzilimy, przypominamy sobie nauczycieli, przypominamy sobie opowieci jakie snuli nam nasi Dziadkowie, przypominamy sobie o swoich przodkach którzy odeszli.

Zmoblizujmy si.  To nic nie kosztuje.

Kilka, kilkanacie chwil i histori moemy mie na wycignicie rki.

Spróbujmy to zrobi.

Jeeli Pastwo bdziecie mieli zdjcia, dokumenty lub inne artefakty – nie chcecie si z nimi rozsta – zapraszamy do Zakadu Fotograficznego Pana Marka Okrasy w Midzyrzecu Podlaski przy ul. Staromiejskiej – gdzie na poczekaniu bdzie mona dany dokument zeskanowa i zabra jako pamitk rodzinn. Ewentualnie prosimy o kontakt telefoniczny 788 512 541.

 

Na zakoczenie, pamitajmy o sowach Prymasa Tysiclecia Stefana Wyszyskiego, który powiedzia, e „naród bez dziejów, bez historii, bez przeszoci, staje si narodem bez ziemi, narodem bezdomnym, bez przyszoci”. 
"Midzyrzec Podlaski w fotografii - Tak byo"

Stowarzyszenie Mionikw Historii Midzyrzeca Podlaskiego ma ju za sob 8 lat dziaalnoci. Jest organizatorem wielu wystaw na terenie miasta jak rwnie zajmuje si wydawnictwem. W 2015 r. Stowarzyszenie wydao zestaw 16 pocztwek pod nazw ?Wysane w wiat pocztwki z Midzyrzeca Podlaskiego? a w 2016 r. zestaw litografii pod nazw ?Midzyrzeckie zabytki w linorytach?. W obecnym roku opracowano i wydano kolejny zestaw pod nazw ?Midzyrzec Podlaski w fotografii ? Tak byo ??

Na przeomie XIX i XX wieku na terenie miasta Midzyrzec Podlaski dziaao kilka zakadw fotograficznych. Ponadto w okresie dwch wojen wiatowych okupanci wykonywali na swoje potrzeby fotografie obrazujce ycie miasta. Zestaw 16 fotografii obrazuje najciekawsze wydarzenia i obiekty naszego miasta na pocztku XX wieku wraz z opisami.

Midzyrzec Podlaski jako jedno z najstarszych miast wojewdztwa lubelskiego godne jest prezentacji w formie przypomnienia o najciekawszych chwilach z ycia miasta uwiecznionych na fotografiach. Efektem finalnym jest jak najlepsza promocja naszego miasta.

Adresatami zadania s zarwno mieszkacy jak i gocie ? mieszkacy ssiednich gmin i powiatw, przedsibiorcy i turyci odwiedzajcy nasze miasto, redakcje czasopism literackich i wydawnictw, lokalne portale internetowe.

Osoby zainteresowane kolejnym zestawem proszone s o kontakt z Panem Zbigniewem Lecykiem w jego Zakadzie Zegarmistrzowskim przy Placu Jana Pawa II.

NOWA KSIKA
 
 Szanowni Pastwo,  Drodzy Czytelnicy, Mieszkacy Miasta

W miesicu padzierniku 2021 r. wydalimy kolejn nasz pozycj ksikow dot. pomników, tablic pamitkowych, krzyy przydronych, kapliczek czy te figurek witych.

Pomniki, tablice pamitkowe, kapliczki, figury i krzye z terenu Midzyrzeca Podlaskiego to jeden z przejawów ycia duchowego mieszkaców miasta. Stowarzyszenie Mioników Historii Midzyrzeca Podlaskiego powica wiele uwagi w dokumentowaniu tej strony ludzkiej dziaalnoci. Wyrazem tego s wydane w ostatnich latach opracowania ksikowe dotyczce historii. Tematyka ta bya w sferze zainteresowania czonków Stowarzyszenia. Wiele z tych kapliczek znikno z krajobrazu naszego regionu, wiele ulego przemianom, a niektóre wypikniay dziki staraniom jej opiekunów. Wydanie drukiem krótkiego przyczynku do tej sfery dziejów ycia duchownego mieszkaców Midzyrzeca. Mamy wiadomo niedoskonaoci wydania drukiem tej tematyki, gdy wiele szczegóów zwizanych z poszczególnymi obiektami nie udao si w peni udokumentowa.

Wierzymy, e zebrana wiedza zainteresuje mieszkaców w poznawaniu wasnej przeszoci, szczególnie mamy nadziej, e pomoe uczniom i nauczycielom w realizacji programu edukacji regionalnej oraz zachci do dbania o kapliczki i krzye lub do renowacji niszczejcych obiektów. Tak naprawd, prawie na terenie caego miasta - oprócz kocioów – kapliczki, krzye i figury przydrone nale do najstarszych i najcenniejszych obiektów zabytkowych. Wypada mie nadziej, e w przyszoci bdziemy umieli uszanowa to pikno i bogate dziedzictwo przekazane nam przez naszych przodków. 

Osoby, które chc naby powysz ksik, prosimy o kontakt telefoniczny na numer telefonu Stowarzyszenia - 539 400 637. 

 

 

 

              

 
 rok 2020
   
Na pocztku wrzenia br. wydalimy ksik p. t. "NASZE DZIEJE. MIDZYRZEC 1390-2019". Jest to kalendarium, które w czytelny sposób przekazuje nam informacje z ycia mieszkaców miasta na przeomie wieków.
      Ksika przeznaczona jest gównie dla mioników historii naszego miasta, którzy zechc wiedzie wicej o yciu lokalnej spoecznoci i rozwoju naszego miasta.
       Pragniemy przybliy Wam fakty nieznane lub mao znane. Nasz intencj jest to,  aby zainteresowa tym tematem jak najszersze grono odbiorców.
           Niestety, nie dotarlimy do wielu archiwalnych dokumentów czy te kronik szkolnych oraz zakadowych (by moe nie byy prowadzone na bieco), dlatego zachcamy do dalszych poszukiwa.   
 
  
Nowa pozycja ksikowa

Szanowni Pastwo, Drodzy Czytelnicy, Mieszkacy Miasta

 

Niniejsze opracowanie z inicjatywy Stowarzyszenia Mioników Historii Midzyrzeca Podlaskiego ma charakter popularny. Ma przybliy spoeczestwu naszego miasta warto cmentarza i zainteresowa nim jak najszersz grup czytelników.

 

 

Naley przy tym pamita, e rzecz niemoliw jest opracowanie tematu w sposób kompletny i obiektywny. Na przestrzeni ponad 200 lat na cmentarzu odbyy si dziesitki tysicy pochówków. Po wielu z nich nie zosta po latach aden materialny lad. Niektórzy z nich, dla jednych s bohaterami, dla innych nie. W wielu przypadkach trudno te wskaza miejsca pochówku zacnych i szanowanych naszych potomnych.

Kady pozbawiony opieki grób staje si potencjalnym, nowym miejscem pochówku. W 1997 r. powstaa inicjatywa ratowania najstarszych nagrobków, gdy nasz cmentarz, jak wikszo polskich cmentarzy ulega w sposób naturalny, i nie tylko,  zniszczeniu. Najstarszymi pomnikami nie ma si kto opiekowa, poniewa odeszli take czonkowie rodzin zmarych. Szczególnie atrakcyjne s te zaniedbane nagrobki przy gównych alejkach.

W 2022 r. roku obchodzimy 215 rocznic przekazania terenu pod cmentarz przez Ksicia Konstantego Czartoryskiego a byo to w 1807 roku.

Na cmentarzu pogrzebani s nasi przodkowie, którzy równie – tak jak my obecnie – tworzyli histori naszego miasta.  

 

NIE ZAPOMINAJMY O NICH I NASZEJ PRZESZOCI.

 

 


WIELKANOC 2024

COPYRIGHT miedzyrzeckiedzieje.pl
Wykonanie & cms: www.stronaonline.pl
Partnerzy serwisu: